Algemene voorwaarden
Autobedrijf Hooymans - Unimogspecialist.nl
Kvk nr: 11027688

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Toepasselijkheid voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Unimogspecialist  
1.2 Afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

2.1. Koper:
de natuurlijke of rechtspersoon die onderdelen koopt via de website.

2.2. Overeenkomst op afstand:
een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten.

2.3. Techniek voor communicatie op afstand:
middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

2.4. Bedenktijd:
de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

2.5. Herroepingsrecht:
de mogelijkheid voor de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

2.6. Dag: kalenderdag.

2.7. Duurzame gegevensdrager:
elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 3 - Aansprakelijkheid

3.1 Unimogspecialist kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor welke vorm van vervolgschade dan ook door het kopen van onderdelen via de website. Dit kan ook nimmer na aanleiding van het ontvangen van feedback, danwel advies mbt uitvoering, producten en toepassingen.

Artikel 4 - Het aanbod

4.1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden onderdelen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als de Unimogspecialist gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden onderdelen. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Unimogspecialist niet.

4.2. Alle prijzen van de aangebode onderdelen zijn vermeld in euro's en zijn per stuk, tenzij anders vermeld. Verkoper behoud nadrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen.

4.2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de staat van het onderdeel te weten ‘Nieuw’ of ‘Gebruikt’;
de prijs inclusief belastingen;
de eventuele kosten van aflevering;
de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 5 - Herroepingsrecht bij levering van onderdelen

5.1. Bij de aankoop van onderdelen heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen met uitzondering van elektronische onderdelen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de koper.

NB: Het foutief monteren van onderdelen kan lijden tot schade welke niet door Unimogspecialist gecontroleerd kan worden na retourzending om die reden zijn deze uitgesloten van de mogelijkheid tot retour zenden.

5.2. Tijdens deze termijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het onderdeel en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het onderdeel wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de onderdelen met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Unimogspecialist. retourneren, conform de door Unimogspecialist verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5.3. Op retourzendingen zijn 10% administratiekosten van toepassing over het totaalbedrag van de bestelling met een minimum van € 7,00 inclusief BTW. De administratiekosten komen voor rekening van de koper.

5.4. Unimogspecialist zal na retourzending van de onderdelen het totaalbedrag van de bestelling minus de administratiekosten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping terug storten op het rekeningnummer van de koper.

Artikel 6 - Levering en Bestelling

6.1. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Unimogspecialist kenbaar heeft gemaakt.(geen postbus)

6.2. Indien levering van een besteld onderdeel onmogelijk blijkt te zijn, zal Unimogspecialist het reeds betaalde bedrag door koper zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen terugstorten op rekening van de koper.

6.3. De bestelde onderdelen worden door de verkoper binnen 5 werkdagen na ontvangst van betaling verzonden. 

6.4. De kosten van de verzending zijn voor de koper de bedragen zijn;
Nederland € 6.95 
Belgie         € 15.50
Duitsland   € 34.-
Eu landen € 34.-

Artikel 7 - Betaling

7.1. Onderdelen worden pas verzonden na betaling via Ideal, overboeking of paypal, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Tot die tijd zijn de onderdelen gereserveerd voor koper met een maximale duur van 14 dagen. 

Artikel 8 - Rechtskeuze en geschillen

8.1. Op de tussen koper en Unimogspecialist gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9 - Privacy

Deze website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay-out en de tekst auteursrechtelijk beschermt. Niets van deze website mag zonder toestemming van Unimogspecialit worden gebruikt voor andere websites en/of voor andere doeleinden.

De consument van Unimogspecialist geeft toestemming voor het  registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistraties. Unimogspecialist maakt gebruik van uw gegevens voor eigen gebruik. Unimogspecialit verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden!


BEDRIJFSGEGEVENS:

Autobedrijf Hooymans - Unimogspecialist

KvK NR: 11027688

BTW NR: NL8032.15.782.B01

Rabobank Bommerwaard

IBAN: NL74RABO0153408200
Certificaten
Autobedrijf Hooymans is daarnaast aangesloten bij diverse organisaties zoals BOVAG, Nationale Autopas en ANWB;
Bekijk onze webshop
Kiezen voor de unimogspecialist
De unimogspecialist is de plek waar u moet zijn voor;
  • Topservice van hoge kwaliteit
  • Veel onderdelen op voorraad
  • Voor onderhoud APKII en airco
  • Eigen pechservice en ophaaldienst